Ważne dla przedsiębiorców

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2018 na atrakcyjniejszych zasadach, tj.

  • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych).
  •  umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
  • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R,
  • doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę),

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

  • usługi badawcze, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników badań naukowych,
  • płace i składki pracowników oraz dotyczące usług wynikających z umów o dzieło lub zlecenia, w części w jakiej czas przeznaczony na realizację B+R,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R. Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R,
  • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa rejestracji wzoru przemysłowego.

Więcej informacji (prezentacja z konferencji 30.10.2017): 

https://www.mr.gov.pl/media/46245/ulga.pdf

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych