O Klastrze

O klastrze

Klaster "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów" powstał w 2012r.  z inicjatywy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Jego celem jest konsolidacja badań związanych z bezpieczeństwem czynnym i biernym środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Sygnatariuszami Porozumienia oprócz PIMOT są  Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Przedsiębiorcy sektora Motoryzacyjnego zarówno producenci nowych wyrobów jak i świadczący usługi motoryzacyjne oraz szkoleniowe z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

Porozumienie ma charakter otwarty i akces do niego zgłaszają kolejne podmioty, szczególnie producenci z sektora motoryzacyjnego.

Zainteresowanie powstaniem Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów wykazał Transportowy Dozór Techniczny (poparcie w załączeniu)   i  Komenda Policji. Centrum może być wykorzystywane przez nich np. w ramach szkoleń własnej kadry.

Szeroki zakres możliwości badawczych, obejmujący praktycznie wszystkie aspekty bezpieczeństwa transportu, pozwoli na: koncentrację polskich prac badawczo - rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa środków transportu, zwiększenie innowacyjności rozwiązań technologicznych wyrobów motoryzacyjnych służących bezpieczeństwu środków transportu, świadczenie szerokiej gamy innowacyjnych usług szkoleniowych oraz prowadzenie działalności edukacyjno-prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Związane jest ponadto z implementacją do prawa polskiego dyrektyw europejskich dotyczących badań i homologacji pojazdów (Dyrektywa 2010/48/EU, Dyrektywa 2007/46/WE).

Centrum ma istotne znaczenie dla rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych oraz stwarza możliwości do budowania sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług oraz transferu technologii do przemysłu.

Dążymy aby Centrum stało się ośrodkiem badawczym konkurencyjnym w europejskiej przestrzeni badawczej i zajęło pozycję wiodącą w obszarze bezpieczeństwa transportu drogowego. Działalność Centrum przyczyni się do wzrostu gospodarczej konkurencyjności regionu i kraju.

Działalność Centrum jest spójna z przyjętą w Polsce Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz uwzględnia cele i priorytetowe kierunki działań zidentyfikowane w innych strategicznych dokumentach krajowych oraz unijnych.

Działalność Centrum jest również zgodna z priorytetami inwestycyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza i mieści się w zakresie jednej z przyjętych dla Mazowsza inteligentnych specjalizacji „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

Centrum współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska.

Plan

Hala prób zderzeniowych

Plac manewrowy

Centrum szkoleniowe

Stacja diagnostyczna

Laboratorium Badań Symulacyjnych